ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
2. โครงการพัฒนางาน บริการทางวิชาการสู่สาธารณชน
3. โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดนิทรรศการภายใน
4. โครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กิจกรรมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช
5. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้สู่สากล
6. โครงการอนุรักษ์เพื่อสนองพระราชดำริการศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของหิ่งห้อย เพื่อการอนุรักษ์และประยุกต์ให้บ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน
7. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศ ของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
8. ทบทวนกฎระเบียบ กลไก จำแนกระบุและประสานงาน เพื่อกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ รองรับกรณีพิธีสารนาโงยาฯ สนับสนุนการจัดทำและปรับปรุงกฎระเบียบและกลไกของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม
9. โครงการปรับปรุงสายพันธุ์พืชเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทางด้านเศรษฐกิจ
10. โครงการพัฒนาเครื่องดื่มจากพืชในท้องถิ่น
11. โครงการสำรวจความหลากหลายของพืชมีท่อลำเลียงบริเวณเขาหินในเขตพรรณพืชตะวันตกเฉียงใต้
12. โครงการพืชมีท่อลำเลียงบริเวณเขาหินปูนใน วนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย
13. โครงการพฤกษาศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน (ระยะที่ 2 พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่)
14. โครงการจัดทำฐานข้อมูล
15. โครงการใช้ประโยชน์และสถานภาพการกระจายพันธุ์ของแวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16. โครงการสำรวจชนิดพันธุ์มดต่างถิ่นที่รุกรานสู่ป่าอนุรักษ์
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตัวอย่างพรรณไม้
18. หลักสูตรนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น หลักสูตรอนุกรมวิธานพืชเบื้องตั้น และ ขั้นสูง
19. โครงการถ่ายทอดความรู้พืชและความหลากหลาย ทางชีวภาพ
20. โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แบบบูรณาการ
21. โครงการพัฒนาระบบสำรองพันธุ์ไม้พร้อมใช้งาน
22. โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นเมืองที่มีการกระจายพันธุ์ ในเขตพื้นที่สูงของประเทศไทยเพื่อทำการอนุรักษ์ ในสภาพนอกถิ่นที่อยู่อาศัย